ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vítejte v Zásadách ochrany osobních údajů Vibes Visionu

V této sekci vás upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které shromažďuje a zpracovává podnikající fyzická osoba Ondřej Říha, se sídlem Střešovická 1067/33, Praha 6, 162 00, IČ: 05231370, zapsán v živnostenském rejstříku dne 11.7.2016, dále jen „Vibes Vision“.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak Vibes Vision používá a chrání veškeré informace, které nám poskytnete. Věříme v úplnou transparentnost, a proto udržujeme naše zásady ochrany osobních údajů jednoduché a snadno srozumitelné.

Důrazně vás žádáme, abyste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů a ujistili se, že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosím nevstupujte na webové stránky ani je jinak nepoužívejte.

1. Definice pojmů

Pojmem „vy“, „váš“ nebo „subjekt údajů“, máme na mysli jakoukoli fyzickou osobu, která s námi sdílí osobní údaje prostřednictvím webových stránek www.vibesvision.com.

Pojmem „zpracování“, rozumíme jakoukoli operaci nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů. To zahrnuje činnosti, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, vyrovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

Pojmem „osobní údaje“ nebo „údaje“, máme na mysli jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze identifikovat, ať už přímo nebo nepřímo. Údaje o společnosti nebo právnické osobě se proto nepovažují za osobní údaje, ale registrace jménem právnické osoby může zahrnovat sdílení osobních údajů. Například informace ve vztahu ke společnostem jedné osoby mohou představovat osobní údaje, pokud umožňují identifikaci fyzické osoby. Pravidla se vztahují také na všechny osobní údaje týkající se fyzických osob v rámci profesionální činnosti, jako jsou zaměstnanci společnosti nebo organizace, obchodní e-mailové adresy jako „křestní jméno.příjmení@společnost.com“. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na informace, z nichž nelze rozumně identifikovat žádnou osobu (anonymizované informace).

Pojmem zpracovatel nebo „Zpracovatelé údajů“, máme na mysli jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem správce údajů. V některých případech je Vibes Vision zpracovatelem dat a v jiných správcem údajů (jak je dále vysvětleno v části 2). Kromě toho můžeme k efektivnějšímu zpracování vašich údajů využívat služby různých poskytovatelů služeb. V takových případech jsou to buď naši zpracovatelé, nebo dílčí zpracovatelé.

Pojmem „cookies“, máme na mysli malé fragmenty dat, které se ukládají ve vašem zařízení (počítači nebo mobilním zařízení). Tyto informace se používají ke sledování vašeho používání webových stránek a k sestavování statistických zpráv o činnosti webových stránek. Další informace o používání souborů cookie a o tom, jak je můžete spravovat, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Pojmem „souhlas“, máme na mysli váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. Osoby ve věku 15 let nebo starší mohou dát bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Vibes Vision, jakožto provozovatel těchto webových stránek, shromažďuje a zpracovává osobní údaje, týkající se interakcí a vašeho chování užitím souborů cookies k:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • vytváření remarketingových seznamů;
 • fungování webových stránek.

2. Zpracování dat

Ve vztahu k vašim osobním údajům zpracovávaným prostřednictvím webových stránek, může být Vibes Vision buď správcem údajů, nebo zpracovatelem údajů. V případě, že Vibes Vision jedná jako správce údajů, Vibes Vision určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Účel zpracování údajů je důvodem, proč zpracováváme vaše osobní údaje. Tabulka v části 3 v zásadách ochrany osobních údajů uvádí účel a právní základ pro zpracování údajů. V takových případech je společnost Vibes Vision odpovědný za vaše osobní údaje.

Máte-li jakékoli dotazy nebo si přejete uplatnit některá z práv subjektu údajů stanovených v oddíle 6, kontaktujte nás prostřednictvím emailu support@vibesvision.com

3. Jaké údaje o vás zpracováváme, kdy a na jak dlouho?

Můžeme o vás shromažďovat a přijímat informace těmito způsoby:

3.1 Prohlížení webových stránek (cookies)

Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Na webových stránkách www.vibesvision.com jsou používány automatizované prostředky souborů cookies a web beacons (pixelové tagy). V případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, dochází ke zpracování záznamů chování tohoto subjektu údajů. Soubory cookie neslouží a neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky www.vibesvision.com. V případě, že uživatel internetové stránky www.vibesvision.com nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Způsob vypnutí souborů cookies najdete v nápovědě svého počítače. Prostřednictvím souborů cookies zpracovává Vibes Vision následující osobní údaje: 

 • identifikační údaje,
 • elektronické údaje – IP adresa, cookies ID;
 • popisné údaje.

Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje klienta se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • měření návštěvnosti a analyzování běžného uživatelského chování klienta na webových stránkách www.vibesvisıon.com (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů);
 • zlepšení služeb klientům a zlepšení fungování webových stránek www.vibesvision.com, optimalizace marketingových služeb Vibes Visionu (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Vibes Visionu, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v elektronické formě.

Zpracovatelé a kategorie zpracovatelů osobních údajů

Prostřednictvím webových serverů jsou v počítači klienta ukládány rovněž soubory cookies jiných subjektů, a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na webových stránkách společnosti www.vibesvision.com provozovány.

Doba uložení osobních údajů

Vibes Vision je oprávněn zpracovávat osobní údaje klientů neomezeně do doby, než dojde ke změně nastavení prohlížeče uživatelem. Způsob změny nastavení prohlížeče je uveden v článku 3.1.

Pokud dojde k zakázání používání souborů cookies, může to vést k nefunkčnosti, případně omezení uživatelského komfortu, který mohou webové stránky nabídnout. 

3.2 Informace, které poskytujete prostřednictvím webového formuláře, případně zasláním emailu na adresu contact@vibesvision.com.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím webové stránky vibesvision.com v sekci kontaktní formulář, zodpovídá Vibes Vision dotazy osob související s předmětem podnikání Vibes Visionu, při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • Webová adresa (nepovinný údaj)
 • Oblasti zájmu

Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje klienta se zpracovávají k účelu a z důvodu:

 • zodpovězení dotazů klientů, příp. budoucích klientů Vibes Visionu, vztahujícím se k nabízeným službám (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Vibes Visionu, dle § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob). 
 • Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické podobě prostřednictvím Vibes Visionu. Vibes Vision má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů. Vibes Vision s osobními údaji svých klientů nikdy neobchoduje.

Zpracovatelé a kategorie zpracovatelů osobních údajů

Osobní údaje klientů nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou správních orgánů, soudů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

Doba uložení osobních údajů

Vibes Vision je oprávněn zpracovávat osobní údaje klientů po dobu nezbytně nutnou k vyřízení příslušného požadavku.

3.3 Rozesílání obchodních sdělení (newsletter)

Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím internetové stránky www.vibesvision.com se může klient přihlásit k odběru obchodního sdělení (tzv. newsletter) tím, že sdělí Vibes Visionu svou e-mailovou adresu, na kterou je následně zaslán potvrzující e-mail. Pokud je tento e-mail klientem potvrzen, bude dostávat obchodní sdělení Vibes Visionu. K odběru obchodních sdělení se lze také přihlásit prostřednictvím odkazu na sociální síti Facebook. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa
 • jméno
 • příjmení
 • oblast zájmů

Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje klienta se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • zasílání obchodních sdělení a informování klienta o marketingových nabídkách Vibes Visionu (dle § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, dle § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické formě.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení správcem vůči Vaší osobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“). 

Udělil(a) jste správci souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vaší osobě podle ustanovení §  7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti či jste byl(a) zákazníkem správce ve smyslu ustanovení §  7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a zároveň Vám správce poskytl při shromáždění Vašich osobních údajů možnost jasně, zřetelně, zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím podrobností Vašeho elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení.

Při zasílání obchodních sdělení dodržuje správce obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 zákona o některých službách informační společnosti.


Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“


Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na Vaší ochraně se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na Váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení či na předchozí naplnění předpokladů stanovených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a dále s ohledem na skutečnost, že z Vaší strany může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení Vaší osobě, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vámi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení.

Vzhledem k výše uvedenému a i vzhledem ke skutečnosti, že z Vaší strany bylo možné důvodně očekávat zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má správce za to, že právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě je tak oprávněný zájem správce 
 

Zpracovatelé a kategorie zpracovatelů osobních údajů

Osobní údaje klientů nejsou poskytovány třetí osobě s výjimkou obchodní společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, správních orgánům, soudům a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

Doba uložení osobních údajů

Vibes Vision je oprávněn zpracovávat osobní údaje klientů po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy (Společnosti jsou oprávněny zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.).

3.4 Reklama na sociálních sítích

Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Vibes Vision má zaregistrovány své profily na sociálních sítích Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn a Pinterest.  Webové stránky www.vibesvision.com obsahují také tzv. moduly plug-in (pluginy) třetích stran a to:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • plugin služby Youtube, který je spravován společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA
 • plugin sítě Instagram, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • plugin sítě Pinterest, který je spravován společností Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
 • plugin služby LinkedIn, který je spravován společnosti LinkedIn, Sunnyvale, 940 85, USA

Vibes Vision na svých sociálních účtech provozuje reklamu, soutěže, sdílí příspěvky, umisťuje instruktážní videa, konverzuje s uživateli sociálních sítí. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • identifikační
 • popisné
 • adresné
 • fotografie

Účely zpracování a zákonny důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje klienta se zpracovávají k účelu a z důvodu: 

 • marketingu Vibes Visionu vedoucí k její propagaci (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Vibes Visionu, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v elektronické formě.

Zpracovatelé a kategorie zpracovatelů osobních údajů

Osobní údaje klientů nejsou poskytovány třetí osobě s výjimkou správních orgánům, soudů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy a dále těmto třetím osobám:

 • Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA
 • Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
 • LinkedIn, Sunnyvale, 940 85, USA

Doba uložení osobních údajů

Vibes Vision je oprávněn zpracovávat osobní údaje klientů do doby zablokování pluginů ze strany subjektu údajů.

4. Co neděláme

Vibes Vision nikdy:

 • Nepřeprodává jakýkoli druh osobních údajů nebo údajů
 • Nesděluje tyto informace obchodníkům nebo třetím stranám, kromě zpracovatelů, uvedených v části 3.
 • Nezpracovává vaše údaje jiným způsobem, než jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

5. Bezpečnost osobních údajů

Přijímáme administrativní, technická, organizační a jiná opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů, které zpracováváme. Při posuzování, zda je opatření přiměřené a jaká úroveň zabezpečení je vhodná, vezmeme v úvahu povahu osobních údajů, které zpracováváme, a povahu prováděných operací zpracování, rizika, kterým jste vystaveni při našich činnostech zpracování, náklady provádění bezpečnostních opatření a dalších příslušných záležitostí za daných okolností.

Některá opatření, která používáme, zahrnují kontrolu oprávnění přístupu, klasifikaci informací (a jejich zacházení), ochranu integrity a důvěrnosti, zálohování dat, brány firewall, šifrování dat a další vhodná opatření.  Klademe velký důraz na komunikaci skrze end-to-end šifrované technologie. Zpracovatele vybavujeme odpovídajícími znalostmi a porozuměním o důležitosti a důvěrnosti zabezpečení osobních údajů.

6. Vaše práva

Vzhledem k tomu, že transparentnost je jedním z našich základních principů, udělujeme subjektům údajů určitá práva ve vztahu k jejich osobním údajům. Tato práva může subjekt údajů uplatnit, když Vibes Vision pracuje jako správce údajů.

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

právo podat stížnost – Pokud máte jakékoli obavy nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese support@vibesvision.com. My vám odpovíme co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů.

7. Změny politiky soukromí

Vyhrazujeme si právo čas od času změnit zásady ochrany osobních údajů podle vlastního uvážení. Pokud provedeme nějaké změny, zveřejníme nová pravidla na této webové stránce.

Pokud jste již dříve vyjádřili souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů, považuje se vaše další používání webových stránek po provedení změn za přijetí aktualizovaných pravidel.

Poslední aktualizace 11/11/2021